NEW YEAR

WELCOME

Scheme of Work 8,9,10

L.P., U.P., H.S. സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് Downloads -ല്‍

Wednesday, 27 August 2014

പ്ലാസ്ടിക്ക് ക്യാരിബാഗിനെതിരെ.


അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി J.R.C. യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പേപ്പര്‍ ബാഗ് നിര്‍മ്മാണപരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കുട്ടികളെ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment