NEW YEAR

WELCOME

Scheme of Work 8,9,10

L.P., U.P., H.S. സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് Downloads -ല്‍

Wednesday, 27 August 2014

പേപ്പര്‍ ബാഗ് പ്രചാരണം
J.R.C. യൂണിറ്റിലെ കുട്ടികള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ബാഗുകളില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് വര്‍ജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള ആഹ്വാനം ആലേഖനം ചെയ്ത് സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള കടകളില്‍ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

No comments:

Post a Comment