NEW YEAR

WELCOME

Scheme of Work 8,9,10

L.P., U.P., H.S. സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് Downloads -ല്‍

Wednesday, 27 August 2014

SSLC RESULT 2013-2014


തുടര്‍ടച്ചയായി നാലാം തവണയും എസ്. എസ്. എല്‍. സി. പരീക്ഷയില്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയതിന് സ്കൂള്‍ പി. ടി. . യും, വിവിധ സന്നദ്ധസംഘടനകളും അഭിനന്ദിച്ചു.

No comments:

Post a Comment