NEW YEAR

WELCOME

Scheme of Work 8,9,10

L.P., U.P., H.S. സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് Downloads -ല്‍

Tuesday, 2 September 2014

സ്കൂള്‍ ജാഗ്രതാ സമിതി


സ്കൂള്‍ ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണക്ലാസ്സ് ചിറ്റാരിക്കാല്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസിലെ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ കെ. പ്രകാശന്‍ നയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment